بستن ویدیو

موارد زیر ساختاری کلی هستند که میتوانید در نگارش از آنها استفاده کنید. بر اساس تکالیف خود میتوانید این روش‌ها را بهینه سازی نمایید.

۱.مقدمه مقدمه از این جهت نوشته میشود تا توجه خواننده را به مطالب موجود در کتاب جذب کند. این بخش باید با دیدگاه یا سوالی عمومی آغاز شود. گاهی اوقات به این بخش بیان تز یا طرح سوال تز گفته میشود. در ادامه به شکلی مختصر باید درباره‌ی مرکز توجه در موضوعات بدنه‌ی اصلی کتاب توضیح دهید. به سرعت صحنه را آماده کنید، پیش زمینه‌ای مناسب ارائه دهید سپس وارد جملهٔ انتقالی شوید که خواننده را به مطالعه ی اصل کتاب جذب می‌کند.
۲.بدنهٔ متن (استدلال) بدنهٔ متنی نوشتاری جایی است که در آن در مورد تز مطرح شده در مقدمه، توضیح میدهید یا از آن دفاع می‌کنید. اصل متن میبایست از هدف شما در ارائه‌ی تز با شواهد و یا اعتراضات محتمل حمایت کند. متن مناسب هر دو سمت یک مورد را نشان میدهد. همانطور که مسائل خود را بیان می کنید، بهترین استدلال خود را در آخرین قسمت طرح نمائید. هنگام طرح دیدگاه‌های جدال برانگیز سعی کنید قویترین استدلال خود را ارائه دهید. بدنهٔ اصلی مقاله از ۳ بخش تشکیل شده: جزئیات: جزئیات را از طریق شرح دادن و اضافه کردن اطلاعات مرتبط و تاثیرگذار شرح دهید. تصویر سازی: تصویری کلامی ترسیم کنید که به واضح تر کردن نکته مورد نظرتان کمک می‌کند. مطالعه کردن متون دارای تصویرسازی مناسب، از متون انتضاعی ساده تر است. استدلالها: دلیل توجیهات و منطق خود برای دیدگاهی که در مقدمه به آن اشاره کردید را اعلام کنید. مورد استنتاجی و اهمیت مفهومی ایده‌های مطرح شده را به خواننده توضیح دهید. هنگامی که از یک نکتهٔ تابع یا استدلال به مورد دیگر میروید از کلمات ارتباطی استفاده کنید و اصطلاحاتی را به کار گیرید که به خواننده کمک می‌کند تا روند تفکر شما را به راحتی دنبال کند. موارد زیر تعدادی از کلمات ارتباطی منطقی هستند که میتوانید از آنها استفاده کنید:
  • موارد استثنا: اما، با این حال، با این وجود و غیره...
  • تصویر سازی: به عنوان مثال، در این مورد و غیره...
  • نتیجه گیری: بنابراین، پس، به این دلیل است که، در نتیجه و غیره...
  • مقایسه: به همین شکل، در مقابل و غیره...
  • شرایط: در عین حال، هنوز و غیره...
  • افزودن: به علاوه، در ضمن و غیره...
۳. نتیجه گیری درخواست نها‌یی خود را برای خواننده طرح کنید، یک بیانیه کامل که میتواند به شکلی هنری و قدرتمند نتیجهٔ بدست آماده از استدلال‌هایتان را بیان کند. معمولا تنها یک پاراگراف دقیق و کوتاه کافی است. هدف از نتیجگیری اینست که در انتها ایده و یا تفکری که ذات بدنهٔ کتاب را در خود دارد و در عین حال به خواننده انگیزه میدهد، بیشتر روی متن تعمق کند به خواننده داده شود.